Toru Ohira

Acting

02-02-80 - 02-02-80

Denshi Sentai Denjiman

- Narrator
02-03-84 - 02-03-84

Space Sheriff Shaider

- Narrator